Polityka Prywatności

 1. OZNACZENIE ADMINISTRATORA DANYCH

Administratorem Państwa danych osobowych jest BIURO USŁUG KSIĘGOWYCH OPTIMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Opacz-Kolonii (zwana dalej Administratorem), ul. Ryżowa 84, 05–816 Opacz Kolonia, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000669639, posiadająca NIP: 5342542971, REGON: 366854075;

Dane kontaktowe Administratora danych:

numer telefonu: +48 537 011 797;

adres e-mail: info@jurist-buk.pl;

 • JAKIE DANE I W JAKI SPOSÓB SĄ ZBIERANE PRZEZ ADMINISTRATORA?

Administrator pozyskuje dane osobowe od użytkowników strony internetowej www.jurist-buk.pl w ramach prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Administrator pozyskuje dane osobowe przez dobrowolne wypełnienie użytkownikiem formularza kontaktowego, wysłanie e-maila z zapytaniem do Administratora, zapis do newslettera, podanie danych osobowych telefonicznie lub w inny sposób teleinformatyczny, jak również w zakresie niezbędnym do zawarcia umowy o świadczenie usług.W zakresie, w jakim przetwarzanie Państwa danych następuje w celu skontaktowania się z Administratorem z określonym zapytaniem lub uzyskania oferty, podanie przez Państwo danych  jest warunkiem otrzymania informacji lub oferty od Administratora. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości uzyskania od Administratora informacji, oferty lub propozycji do nawiązania współpracy.

PLIKI COOKIES

Pliki cookies to pliki tekstowe, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika. Następnie są używane przez dany serwis do rozpoznania urządzenia użytkownika przy ponownym wejściu na serwis internetowy. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” (czyli czas jego istnienia), oraz wygenerowany unikalny kod.

Do czego używane są cookies?

Administrator używa plików typu cookies do rozpoznawania i zapamiętania informacji o użytkownikach. Pozwala to bardziej precyzyjnie rozpoznawać indywidualne potrzeby użytkownika i dzięki temu oferować mu usługi lepsze i bardziej dostosowane do jego potrzeb.

Pliki typu cookies są wykorzystywane przez Administratora również do celów:

 • statystycznych- w celu tworzenia statystyk odwiedzalności i zachowań na serwisach,
 • reklamowych- pozwala dopasować do danego użytkownika odpowiednich reklam.

W jaki sposób mogą Państwo zmienić ustawienia dot. ciasteczek albo je usunąć?

Mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby pliki cookies były blokowane – w całości lub w jakiejś części. Pamiętaj jednak, że jeżeli zablokują Państwo obsługę plików cookies może to negatywnie wpłynąć na wygodę korzystania z serwisów, możliwe, że nie będą mieli Państwo dostępu do niektórych podstron serwisów Administratora. Uniemożliwi Administratorowi to również indywidualne informowanie Państwa poprzez reklamy o aktualnych promocjach.  

 • CELE ORAZ CZAS PRZETWARZANIA DANYCH

Administrator przetwarza Państwa dane w następujących celach:

a. związanych z podjęciem na Państwo żądanie wszelkich działań zmierzających do zawarcia i wykonywania umowy lub nawiązania współpracy  (na podstawie art. 6 ust. 1 lit.b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE [dalej: „Rozporządzenie”]),

b. wypełniania wszelkich ciążących na Administratorze obowiązków prawnych w związku z  podjętą współpracą lub realizacją zawartej umowy (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia), cel ten związany jest z obowiązkami prawnymi przechowania określonych dokumentów przez czas wskazany w przepisach

prawa, np.:

• art. 74 ust. 2 pkt 1-8 Ustawy z 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2017 r. poz. 1858);

• art. 86 §1 i 2 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. 1997 nr 137 poz. 926).

c. w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia);

d. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia);

e. w celumarketingu i promocji usług oferowanych przez Administratora, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia), a w szczególności poprzez:

 • reklamy kontekstowej

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników dla celów marketingowych w związku z kierowaniem do Użytkowników reklamy kontekstowej (tj. reklamy, która zakłada dopasowanie treści reklam do treści stron, na których są one umieszczone).

 • reklamy behawioralnej

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników, w tym dane osobowe gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz innych podobnych technologii, dla celów marketingowych w związku z kierowaniem do Użytkowników reklamy behawioralnej (tj. reklamy, która jest dopasowana do preferencji Użytkownika). Przetwarzanie danych osobowych obejmuje wówczas także profilowanie Użytkowników. Wykorzystanie zebranych za pośrednictwem tej technologii danych osobowych w celach marketingowych, w szczególności w zakresie promowania usług i towarów podmiotów trzecich, odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu Administratora i tylko pod warunkiem, że Użytkownik wyraził zgodę na wykorzystanie plików cookies.

Zgoda na wykorzystanie plików cookies może być wyrażona poprzez odpowiednią konfigurację przeglądarki internetowej, a także może zostać w każdym momencie wycofana, w szczególności poprzez wyczyszczenie historii cookies oraz wyłączenie obsługi cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.

 • marketingu bezpośredniego – newsletter oraz inne informacje handlowe

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników dla celów marketingowych w związku z kierowaniem do Użytkowników reklamy bezpośredniej  za pośrednictwem e-mail (newsletter), SMS oraz innych środków komunikacji elektronicznej. Państwa dane osobowe będą przetwarzane dla celu wysyłania takich informacji. Podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora polegający na wysyłce informacji marketingowych w granicach udzielonej przez Państwo zgody (marketing bezpośredni).

Przez jaki czas przechowywane Państwa dane osobowe:

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w punkcie 1 celów przetwarzania, tj.:

a) w zakresie trwania stosunku prawnego wynikającego z zawartej umowy lub realizowanej współpracy,  do czasu zakończenia stosunku prawnego, a po tym czasie:

• przez okres wymagany przez przepisy prawa, np. dla przechowywania określonej dokumentacji księgowej i określonych danych zgodnie z przepisami podatkowymi;

• przez okres wynikający z prawnie uzasadnionych interesów Administratora (tj. okres przedawnienia dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń),

b) w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej, przez wyznaczony prawem okres do czasu wypełnienia tych obowiązków przez Administratora;

c) w zakresie wewnętrznych celów administracyjnych, przez okres do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Administratora stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;

d) w zakresie marketingu i promocji usług oferowanych przez Administratora – przez okres do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych;

 • PAŃSTWA UPRAWNIENIA I PRAWA

Przysługują Państwu następujące prawa:

 • Prawo do uzyskania informacji o przetwarzaniu Państwa danych w zakresie określonym w art. 15 Rozporządzenia;
 • Zgodnie z art. 16 Rozporządzenia – prawo do sprostowania – dotyczy Państwa nieprawidłowych lub niekompletnych danych osobowych;
 • Zgodnie z art. 17 Rozporządzenia – prawo do usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”)- dotyczy zapisanych Państwa danych osobowych, o ile ich dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne:

–   do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji,

–   do wywiązania się z prawnego obowiązku,

–   z uwagi na względy interesu publicznego,

–   do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych;

 • Zgodnie z art. 18 Rozporządzenia – prawo do ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, o ile:

–   prawidłowość danych osobowych jest przez Państwo kwestionowana,

–   przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Państwo sprzeciwią się ich usunięciu,

– Administrator nie potrzebuje już danych, ale są one potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych,

–   zgłosili Państwo na podstawie art. 21 Rozporządzenia sprzeciw wobec dalszego przetwarzania danych;

 • Zgodnie z art. 20 Rozporządzenia – prawo do otrzymania dostarczonych nam Państwa danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz do przesłania ich innemu administratorowi („prawo do przenoszenia danych”);
 • Zgodnie z art. 77 Rozporządzenia – prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Z reguły mogą się Państwo zwrócić w tej sprawie do organu nadzorczego w miejscu Państwa zwykłego pobytu, miejsca pracy lub siedziby Administratora.

W przypadku pytań dotyczących gromadzenia, przetwarzania i wykorzystania Państwa danych osobowych, sprostowania, blokowania lub usuwania danych, a także w celu odwołania udzielonych zgód lub wyrażenia sprzeciwu wobec wykorzystywania danych w celach określonych w niniejszej polityce prywatności, należy skontaktować się z Administratorem.

Prawo do sprzeciwu

W zakresie, w jakim Administrator przetwarza dane osobowe w sposób opisany powyżej- w celu ochrony uzasadnionych interesów Administratora, które są nadrzędne w procesie równoważenia interesów- mogą Państwo sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu ze skutkiem na przyszłość. Jeśli dane są przetwarzane do celów marketingu bezpośredniego, mogą Państwo w każdej chwili skorzystać z tego prawa, jak opisano powyżej. Jeżeli przetwarzanie odbywa się w innych celach, mają Państwo prawo do sprzeciwu tylko wtedy, gdy istnieją przyczyny wynikające z Państwa konkretnej sytuacji.

Po skorzystaniu z prawa sprzeciwu, Administrator nie będzie dalej przetwarzać Państwa danych osobowych do tych celów, chyba że udowodni, że istnieją ważne powody zasługujące na ochronę w związku z przetwarzaniem, które przeważają nad Państwa interesami, prawami i wolnościami, lub jeżeli przetwarzanie służy dochodzeniu, egzekwowaniu lub obronie roszczeń prawnych. Nie ma to zastosowania, jeżeli przetwarzanie odbywa się do celów marketingu bezpośredniego. W takim przypadku Administrator nie będzie przetwarzać Państwa danych osobowych w tym celu.

Aby skorzystać z powyższych uprawnień, powinni Państwo w sposób wyraźny zakomunikować żądanie Administratorowi. Administrator wykonuje żądanie użytkownika niezwłocznie. Usunięcie, ograniczenie, przeniesienie oraz zgłoszenie sprzeciwu względem przetwarzania danych będzie miało wpływ na świadczone przez Administratora usługi i skutkować będzie prawdopodobnie uniemożliwieniem wykonania tych usług w sposób prawidłowy.

 Prawo do skargi

Mają Państwo prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez Administratora Państwa danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 • KOMU BĘDĄ UDOSTĘPNIANE PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Zebrane dane mogą być udostępniane podmiotom wskazanym w przepisach prawa oraz podmiotom współpracującym z Administratorem wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji umowy lub współpracy. W związku z realizacją działań w ramach współpracy dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności podmiotom takim jak banki i operatorzy płatności, podmioty świadczące usługi prawne, audytowe, firmy  kurierskie (w związku z realizacją zamówienia), agencje marketingowe (w zakresie usług marketingowych) oraz podmiotom powiązanym z Administratorem.

 • ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Administrator stosuje techniczne i operacyjne procesy bezpieczeństwa, aby chronić udostępnione przez Państwa dane przed nadużyciami, przypadkową lub celową manipulacją lub przed dostępem nieupoważnionych osób. Procesy związane z bezpieczeństwem są stale ulepszane zgodnie z aktualnym rozwojem technologii.

Dokument dotyczący Polityki prywatności jest na bieżąco weryfikowany i w razie potrzeby aktualizowany. Administrator zastrzega sobie prawo aktualizacji i zmiany polityki prywatności poprzez publikację nowej treści na swojej stronie internetowej. Spowodowane jest to tym, że zmianie ulegają technologie, standardy i wymagania związane z prowadzeniem działalności w Internecie.